Αρχική // Κίνημα // Πρόσωπα // Θέσεις // Δελτία Τύπου // Επικοινωνία
   
   
 
         
 
Θέσεις
Οι θέσεις των Φιλελευθέρων Δημοκρατών για την Αγροτική Οικονομία  
 
   
  Κυπριακό
  Οικονομία
  Εργασιακά Θέματα
  Ενέργεια
Αγροτική Οικονομία
  Τουρισμός
  Ανθρώπινα Δικαιώματα
  Περιβάλλον
  Παιδεία
  Έρευνα και Τεχνολογία
  Δικαιώματα των Πολιτών
  Πολιτισμός
  Ευρώπη
   
 
 

οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες θεωρούν ότι ο γεωργικός τομέας θα παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία εξόδου από την κρίση αλλά και στο νέο οικονομικό μοντέλο. Οι προτάσεις της καλύπτουν τους βασικούς άξονες παρέμβασης και παρουσιάζονται περιληπτικά παρακάτω.

• Αντικατάσταση Εισαγωγών. Η ανάπτυξη μιας νέας αγροτικής επιχειρηματικότητας θα επιτρέψει την αντικατάσταση εισαγωγών, με ιδιαίτερα θετική επίδραση στο ισοζύγιο συναλλαγών, την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την αντιστροφή της αστυφιλίας και την αναζωογόνηση της υπαίθρου.

• Ανταγωνιστική Γεωργία – Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες προτείνουν την παραγωγή ανταγωνιστικών, αγροτικών προϊόντων, υψηλής ποιότητας, βιολογικής ή συμβατικής γεωργίας, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή όχι επιδοτήσεων.

• Ασφάλεια Τροφίμων - Καθολική πιστοποίηση όλων των προϊόντων που παράγονται και πωλούνται στην αγορά.

• Περιβάλλον – Οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες υποστηρίζουν την ανάπτυξη των γεωργικών πρακτικών για την προστασία του περιβάλλοντος, και τη διατήρηση και ανάπτυξη της υπαίθρου. Αυτό επιτυγχάνεται με:

o Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης, που προωθούν περιβαλλοντικά βιώσιμες γεωργικές πρακτικές.
o Ενίσχυση της συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία.
o Ανάπτυξη του ποιοτικού αγροτουρισμού.


 
 
     
 
   
  Copyright © 2013 Liberal Democrats. All rights reserved. design by dworxstudio.com  
Για παρατηρήσεις ή προτάσεις επικοινωνήστε μαζί μας μέσω του contact@liberalscy.org